Main menu

01.06.2020 - TO THE ATTENTION OF COMPANIES THAT EVALUATE FIXED ASSETS AND INVESTMENTS! >>> | 01.06.2020 - JSC “Insurance company KAFOLAT” is always ready to provide insurance protection to the population >>> | 28.05.2020 - JSC “Insurance company KAFOLAT” is insuring medical workers against accidents and infectious diseases >>>

Khorezm branch, khorezm@kafolat.uz

Name of territorial units

Full name of CEO

Location  Phone numbers
1 Branch Matmurod E. Sapaev  185 а, Bakhadirkhan str., Urgench city 

8 (362)

226 61 12

514 61 29

2 Khiva devision Sherzod R. Rakhimov  2, Karimov str., Khiva city 

511 42 40

375 59 38

3 Pitnak agency Maksud S. Маtyakubov  19, Atoshev str., Pitnak city  511 42 53
4 Urganch agency Akbar K. Boboev  185 а, Bakhadirkhan str., Urgench city  513 67 69
5 Shavat agency Akhmadjon Khudoyberganov  88, K.Ataniyazov str., Shavat district  557 78 07
6 Khonka agency Azamat A. Karimov  7, Drujba Narodov str., Khanka district (94) 2333326